Vilkår og betingelser

Vennligst les våre Vilkår og betingelser nøye før du bruker Nettstedet vårt.

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ord hvor den første bokstaven er stor har betydninger definert under følgende forhold. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de står i entall eller flertall.

Definisjoner

For formålene med disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende:

Anerkjennelse

Dette er Vilkårene og betingelsene som styrer bruken av denne Tjenesten og avtalen som gjelder mellom Deg og Selskapet. Disse Vilkårene og betingelsene angir rettighetene og forpliktelsene til alle brukere angående bruken av Tjenesten.

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at Du aksepterer og overholder disse Vilkårene og betingelsene. Disse Vilkårene og betingelsene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker Tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten godtar Du å være bundet av disse Vilkårene og betingelsene. Hvis Du er uenig i noen del av vår Vilkår og betingelser, kan du ikke få tilgang til Tjenesten.

Du bekrefter at Du er over 18 år. Selskapet tillater ikke de under 18 å bruke Tjenesten.

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er også betinget av at du aksepterer og overholder selskapets Retningslinjer for personvern. Våre Retningslinjer for personvern beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og utlevering av din personlige informasjon når du bruker Applikasjonen eller Nettstedet og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg. Les vår Personvernerklæring nøye før du bruker Tjenesten vår.

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår inneholder lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Selskapet.

Selskapet har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at Selskapet ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller tilliten til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler Deg på det sterkeste å lese vilkårene og betingelsene og personvernreglene for tredjeparts nettsteder eller tjenester Du besøker.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis Du bryter disse Vilkårene og betingelsene.

Ved oppsigelse vil Din rett til å bruke Tjenesten opphøre umiddelbart.

Ansvarsbegrensning

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal ikke Selskapet eller dets leverandører under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av data eller annen informasjon, for forretningsavbrudd, for personskade, tap av personvern som oppstår som følge av eller på noen måte relatert til bruken av eller manglende evne til å bruke tjenesten, tredjeparts programvare og/eller tredjeparts maskinvare brukt med tjenesten, eller ellers i forbindelse med enhver bestemmelse i disse vilkårene), selv om Selskapet eller en hvilken som helst leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader og selv om løsningen mislykkes i sitt vesentlige formål.

Noen stater tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, noe som betyr at noen av begrensningene ovenfor kanskje ikke gjelder. I disse statene vil hver parts ansvar være begrenset i den grad loven tillater det.

«SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG» ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres til deg «SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG» og med alle feil og mangler uten garanti av noe slag. I den maksimale utstrekning det er tillatt under gjeldende lov, fraskriver Selskapet seg, på egne vegne og på vegne av sine partnere og dets og deres respektive lisensgivere og tjenesteleverandører, uttrykkelig alle garantier, enten det er uttrykkelig, underforstått, lovfestet eller på annen måte, med hensyn til Tjenesten, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse, og garantier som kan oppstå som følge av handel, ytelsesforløp, bruk eller handelspraksis. Uten begrensning til det foregående gir Selskapet ingen garanti eller forpliktelse, og gir ingen representasjon av noe slag om at Tjenesten vil oppfylle dine krav, oppnå tilsiktede resultater, være kompatibel eller fungere med annen programvare, applikasjoner, systemer eller tjenester, uten avbrudd, oppfylle noen ytelses- eller pålitelighetsstandarder eller være feilfri eller at eventuelle feil eller mangler kan eller vil bli rettet.

Uten å begrense det foregående gir verken Selskapet eller noen av selskapets leverandører noen representasjon eller garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått: (i) med hensyn til driften eller tilgjengeligheten av Tjenesten, eller informasjonen, innholdet og materialene eller produktene inkludert derpå; (ii) at Tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri; (iii) med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller valutaen til all informasjon eller innhold gitt gjennom Tjenesten; eller (iv) at Tjenesten, dens servere, innholdet eller e-poster sendt fra eller på vegne av Selskapet er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, skadelig programvare, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av visse typer garantier eller begrensninger på gjeldende lovbestemte rettigheter til en forbruker, så noen eller alle de ovennevnte ekskluderingene og begrensningene gjelder kanskje ikke for Deg. Men i et slikt tilfelle skal unntakene og begrensningene som er angitt i denne delen, brukes i størst mulig grad som kan håndheves under gjeldende lov.

Gjeldende lov

Lovene i Landet, unntatt dets lovkonfliktregler, skal styre disse Vilkårene og Din bruk av Tjenesten. Din bruk av Applikasjonen kan også være underlagt andre lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover.

Tvisteløsning

Hvis du har noen bekymring eller tvist om Tjenesten, godtar Du først å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte Selskapet.

For brukere fra EU

Hvis du er en EU-forbruker, vil du dra nytte av alle obligatoriske bestemmelser i loven i landet du er bosatt i.

USAs lovoverholdelse

Du bekrefter og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt USAs regjerings embargo, eller som er utpekt av USAs regjering som et «terroriststøttende» land, og (ii) du ikke er oppført på enhver amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter.

Adskillelse og frafall

Adskillelse

Hvis noen av bestemmelsene i disse Vilkårene anses for å være uhåndhevbare eller ugyldige, vil en slik bestemmelse endres og tolkes for å oppnå målene for en slik bestemmelse i størst mulig grad under gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene vil fortsette med full kraft og virkning.

Frafall

Med unntak av det som er angitt her, skal unnlatelse av å utøve en rettighet eller å kreve oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til disse Vilkårene ikke påvirke en parts evne til å utøve en slik rett eller kreve slik ytelse på noe tidspunkt etterpå, og frafallelsen av et brudd skal heller ikke utgjøre en fraskrivelse av eventuelle senere brudd.

Oversettelsestolkning

Våre Vilkår og betingelser kan ha blitt oversatt hvis Vi har gjort dem tilgjengelige for Deg på Tjenesten vår.
Du godtar at den originale engelske teksten skal ha forrang i tilfelle en tvist.

Endringer i disse vilkårene og betingelsene

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse Vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring avgjøres etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke Tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar Du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis Du ikke godtar de nye vilkårene, helt eller delvis, må du slutte å bruke nettstedet og Tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse Vilkårene og betingelsene, kan du kontakte oss ved å besøke denne siden på vår nettside: https://kabono.com/no/kontakt-kabono/